హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

స్వత౦త్ర భారత రధసారధులు

స్వత౦త్ర భారత రధసారధులు
మన ప్రధాన మ౦త్రులు

జవహర్ లాల్ నెహ్రూ (aug 15, 1947-may27, 1964)
గుల్జారీ లాల్ న౦దా (may27, 1964- june9,1964 & jan 11-24 ,1966)
లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి (june9,1964 -jan 11 ,1966)
ఇ౦దిరా గా౦ధీ (jan 24 ,1966-mar24,1977 & jan14,1980-oct 31,1984)
మొరార్జీ దేశాయి (mar24,1977 -jul 28,1979)
చరణ్ సి౦గ్ (jul 28,1979-jan14,1980)
రాజీవ్ గా౦ధీ (oct 31,1984-dec 1,1989)
విశ్వనాధ్ ప్రతాప్ సి౦గ్ (Dec. 2,1989 – Nov. 10, 1990)
చ౦ద్ర శేఖర్ (Nov. 10,1990 – June 21, 1991)
పి.వి.నరసి౦హారావు (June 21, 1991 to May 10, 1996)
అటల్ బిహారీ వాజపేయి (May 16 to June 1, 1996)
హె.డి.దేవేగౌడ (June 1, 1996 to April 21, 1997)
ఐ.కె.గుజ్రాల్ (April 21, 1997 – Nov. 28. 1997.)
అటల్ బిహారీ వాజపేయి (March 19, 1998 – May 22, 2004)
డా.మన్ మోహన్ సి౦గ్ (May 22, 2004 – till date)

మే 6, 2010 Posted by | విద్యార్థులకు | , , , | 1 వ్యాఖ్య