హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

హిమగిరి సొగసులు

హిమగిరి సొగసులు

ఎవరెస్ట్ శిఖరం

ఎవెరెస్ట్ బేస్ క్యాంపు

గ్లేసియర్లు

గ్లేసియర్లు

గ్లేసియర్లు

మానస సరోవరం

కైలాస శిఖరం

పాండు కేసరం

ఎవరెస్ట్ 2

ఎవెరెస్ట్ 3

కైలాసం హరహర మహాదేవ

ఏప్రిల్ 1, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , , , , , , , , , | 5 వ్యాఖ్యలు