హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

అమ్మ అన్నది ఒక చక్కని మాట

అమ్మ అన్నది ఒక చక్కని మాట

తల్లులందరికి MOTHER’S DAY శుభాకాంక్షలు

మే 9, 2010 Posted by | అతివల కోసం | , , | 2 వ్యాఖ్యలు

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

నా బ్లాగుని ఆదరిస్తున్న పాఠక-వీక్షక దేవుళ్ళకు,
తోటి బ్లాగర్ సోదరులకూ
వికృతి నామ స౦వత్సర ఉగాది శుభాకా౦క్షలు.
జగమ౦తా శా౦తి ని౦డాలనీ,
తెలుగు వెలుగులు విరజిమ్మాలనీ,
సుఖశా౦తులు కలగాలనీ,
ఆశిస్తూ,ఆకా౦క్షిస్తూ
మీ సనారాజు

మీ సనారాజు

మార్చి 15, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , | వ్యాఖ్యానించండి