హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

మానవాకృతులు

మానవాకృతులు

మే 26, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , | 2 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర వృక్షాలు

విచిత్ర వృక్షాలు

మే 25, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , , | 10 వ్యాఖ్యలు

విచిత్రాలు

విచిత్రాలు

మే 19, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , , , , | 7 వ్యాఖ్యలు

శిలాకృతులు

శిలాకృతులు
ప్రకృతి నిర్మితాలు

మే 18, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , , , , , | 2 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు -వొప్పులకుప్పా వొయారిభామా

విచిత్ర చిత్రాలు -వొప్పులకుప్పా వొయారిభామా

మే 7, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | వ్యాఖ్యానించండి

పేపర్ తో కళాకృతులు

పేపర్ తో కళాకృతులు
కళాకారులకు నమోవాకాలు

మే 6, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , | 2 వ్యాఖ్యలు

చక్కని కళ

చక్కని కళ

మే 6, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , | 1 వ్యాఖ్య