హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

తోలు బొమ్మలు

తోలు బొమ్మలు

మే 17, 2010 Posted by | చూడు చూడు నీడలు | , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

మన శిల్పకళ -రామప్ప గుడి

మన శిల్పకళ -రామప్ప గుడి

తెలుగు శిల్పకళా ప్రాభవానికి ప్రతీక

మార్చి 29, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , , , , | 3 వ్యాఖ్యలు

ఆవకాయ పట్టండి

ఆవకాయ పట్టండి

మార్చి 28, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , , , , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

మన చిత్రకారుడు -దామెర్ల రామారావు

మన చిత్రకారుడు -దామెర్ల రామారావు


మార్చి 27, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , , , , , | 4 వ్యాఖ్యలు

చూసొద్దాం -హంపి

చూసొద్దాం -హంపి
నాటి రాయల ఖ్యాతి -నేడిలా
500 సంవత్సరాల ఆంధ్ర వైభవం

లోటస్ మహలు

కృష్ణ మందిర తటాకం

శిల్ప సోయగం

గణేశుడు

విరూపాక్ష

ఏక శిలా రథం

హంపా నది

అంగళ్ళ రత్నాలు అమ్మినారట ఇచట

నాటి రాయల ఖ్యాతి-నేడిలా

విరూపాక్ష దేవాలయం

మార్చి 25, 2010 Posted by | చూసొద్దాం | , , , , , , , , , | 2 వ్యాఖ్యలు