హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

విశ్వామిత్ర సృష్టి ?

విశ్వామిత్ర సృష్టి ?

ఆగస్ట్ 19, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | 3 వ్యాఖ్యలు

నా నోటికి తాళం తీసేసా

నా నోటికి తాళం తీసేసా

జూలై 31, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 2 వ్యాఖ్యలు

ఈ రోజు నా నోటికి తాళం

ఈ రోజు నా నోటికి తాళం

జూలై 30, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 2 వ్యాఖ్యలు

సజీవ చిత్రాలు-2

సజీవ చిత్రాలు-2

జూలై 29, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | 3 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు-కూరలు తరిగేప్పుడు జాగ్రత్త

విచిత్ర చిత్రాలు-కూరలు తరిగేప్పుడు జాగ్రత్త

జూలై 11, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-బాల హనుమాన్

విచిత్ర చిత్రాలు-బాల హనుమాన్

జూలై 3, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 2 వ్యాఖ్యలు

T – షర్టులు

T – షర్టులు

జూన్ 28, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | 2 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు -ఏం ఆటగావుందా

విచిత్ర చిత్రాలు -ఏం ఆటగావుందా

జూన్ 21, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | 3 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు -బాబోయ్ పాము

విచిత్ర చిత్రాలు -బాబోయ్ పాము

మే 27, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

మానవాకృతులు

మానవాకృతులు

మే 26, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , | 2 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర వృక్షాలు

విచిత్ర వృక్షాలు

మే 25, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , , | 10 వ్యాఖ్యలు

మాకూ ఒలింపిక్స్ కావాలి

మాకూ ఒలింపిక్స్ కావాలి

మే 21, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్రాలు

విచిత్రాలు

మే 19, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , , , , | 7 వ్యాఖ్యలు

అయ్యా… వీటి బారినుండి కాపాడండి

అయ్యా… వీటి బారినుండి కాపాడండి

మే 18, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | వ్యాఖ్యానించండి

సజీవ చిత్రాలు

సజీవ చిత్రాలు

మే 14, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , | 5 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు-గానామృతం

విచిత్ర చిత్రాలు-గానామృతం

మే 11, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-ఆగదు ఏ నిమిషము నీ కోసమూ

విచిత్ర చిత్రాలు-ఆగదు ఏ నిమిషము నీ కోసమూ

మే 9, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-సారే జహాసే అచ్చా

విచిత్ర చిత్రాలు-సారే జహాసే అచ్చా

మే 8, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | 4 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు -వొప్పులకుప్పా వొయారిభామా

విచిత్ర చిత్రాలు -వొప్పులకుప్పా వొయారిభామా

మే 7, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-మరీ ఇంత రెసిషనా

విచిత్ర చిత్రాలు-మరీ ఇంత రెసిషనా

మే 4, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు -గుడ్డొచ్చి పిల్లను వెక్కిరించింది

విచిత్ర చిత్రాలు -గుడ్డొచ్చి పిల్లను వెక్కిరించింది

మే 3, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు -వివాహ భోజనంబు

విచిత్ర చిత్రాలు -వివాహ భోజనంబు

ఏప్రిల్ 14, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 5 వ్యాఖ్యలు

ఇది శునకమా…

ఇది శునకమా…
మీరే చెప్పండి

ఏప్రిల్ 13, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , | 1 వ్యాఖ్య

కాగితపు చిత్రాలు-ఒరిగామి

కాగితపు చిత్రాలు-ఒరిగామి
సరదాగా ప్రయత్నిచండి

ఏప్రిల్ 12, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , , , | 7 వ్యాఖ్యలు

నా బొమ్మ సరిగ్గా వేయలేదో …

నా బొమ్మ సరిగ్గా వేయలేదో …

ఏప్రిల్ 10, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 3 వ్యాఖ్యలు

కనికట్టు

కనికట్టు

ఏప్రిల్ 8, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | వ్యాఖ్యానించండి

కాదేదీ కళకు అనర్హం

కాదేదీ కళకు అనర్హం

ఏప్రిల్ 6, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | | 3 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు-పరీక్షాసమయం

విచిత్ర చిత్రాలు-పరీక్షాసమయం

పరీక్షాసమయం

ఏప్రిల్ 3, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-తప్పురా కన్నా

విచిత్ర చిత్రాలు-తప్పురా కన్నా

తప్పురా కన్నా

ఏప్రిల్ 1, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 2 వ్యాఖ్యలు

కొత్త ఫేషన్

కొత్త ఫేషన్

మార్చి 31, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , , , , | 2 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు -స్నేహమేరా జీవితం

విచిత్ర చిత్రాలు -స్నేహమేరా జీవితం

మార్చి 30, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు -ముద్దంటే చేదా

ముద్దంటే చేదా

ముద్దంటే చేదా

మార్చి 29, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-జీవశక్తి

విచిత్ర చిత్రాలు-జీవశక్తి

జీవశక్తి

మార్చి 28, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-ఇంతేనయా తెలుసుకోవయా

విచిత్ర చిత్రాలు-ఇంతేనయా తెలుసుకోవయా

మార్చి 24, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు- నాకు ఫోటో తీయవూ…

నాకు ఫోటో తీయవూ…

మార్చి 24, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 3 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు-కంట్లో నలుసు ఇలా తియ్యాలా

విచిత్ర చిత్రాలు-కంట్లో నలుసు ఇలా తియ్యాలా

మార్చి 23, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 2 వ్యాఖ్యలు

విచిత్ర చిత్రాలు-మనమింత యాంత్రికమా

విచిత్ర చిత్రాలు-మనమింత యాంత్రికమా

మార్చి 20, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-బంగారు బొమ్మ రావేమే

విచిత్ర చిత్రాలు-బంగారు బొమ్మ రావేమే

బంగారు బొమ్మ రావేమే

మార్చి 19, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | , , , , | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-క్యూపాటించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-క్యూపాటించండి

క్యూపాటించండి

మార్చి 19, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-ఇండియా2060A.D

విచిత్ర చిత్రాలు-ఇండియా2060A.ద

ఇ౦డియా-2060A.D కార్పోరేట్ మాయ

మార్చి 10, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు- ట్రాఫిక్ జా౦

ట్రాఫిక్ జా౦

ట్రాఫిక్ జా౦

మార్చి 8, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-9 దీని భావమేమి తిరుమలేశా

దీని భావమేమి తిరుమలేశా

దీని భావమేమి తిరుమలేశా

మార్చి 6, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-8

ఎ౦దుకయ్యా వు౦చినావు బ౦దిఖానలో

మార్చి 3, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-7

హార్స్ పవర్

మార్చి 2, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-6

ఆర్ధిక మా౦ద్య౦ నాసా నూ తాకితే...

మార్చి 1, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-5

మా వూరొచ్చి౦దేనుగు

ఫిబ్రవరి 28, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-4

పెళ్ళా౦ వూరెళితే

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-3

డె౦టిస్ట్ దగ్గర ను౦చి డైరక్టుగా

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు -2

ఉదయి౦చే శక్తి

ఫిబ్రవరి 26, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-1

ఎలా వు౦డేవాడివి ఎలా ఐపోయావు

ఫిబ్రవరి 26, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి