హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

శతసహస్ర వందనాలు…

శతసహస్ర వందనాలు…

నా ఈ హరివిల్లును నిరంతరం ప్రోత్సహిస్తూ అక్షరాలా లక్ష వీక్షణాలు పూర్తిచేసిన మిత్రులందరికీ కృతజ్ఞతలు…

సనారాజు

జూన్ 28, 2011 Posted by | అవర్గీకృతం | 3 వ్యాఖ్యలు