హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

భావవ్యక్తీకరణకు దర్పణం గ్రాఫిటీ కళ

భావవ్యక్తీకరణకు దర్పణం గ్రాఫిటీ కళ
గ్రాఫిటీకి సంబంధించిన ప్రారంభ రూపాలు క్రీ.పూ. 30,000 కాలంలో ఉన్నాయి, చరిత్రపూర్వ గుహ చిత్తరువులు, చిత్రలిపిలో తెలియజేసిన ఊహాచిత్రాల్లో దీనిని గుర్తించవచ్చు, ఆ కాలంలో వీటిని చెక్కేందుకు లేదా గీసేందుకు జంతువుల ఎముకలు మరియు వర్ణద్రవ్యాల వంటి సాధనాలను ఉపయోగించారు.

lapd_pigఒక ప్రదేశంలో ఎటువంటి పద్ధతిలోనెైనా చెక్కిన, వికారంగా రాసిన, రంగులతో చిత్రీకరించిన లేదా గుర్తించిన చిత్రాలు లేదా అక్షరాలను సూచించేందుకు ఉపయోగించే పేరును గ్రాఫిటీ అంటారు. ఏ విధమైన బహిరంగ గుర్తులనెైనా గ్రాఫిటీగా పరిగణించవచ్చు, ఇవి గోడమీద చిత్రాలను విశదపరిచేందుకు రాసిన సాధారణ పద రూపాల్లో కూడా ఉండవచ్చు. పురాతన కాలం నుంచి గ్రాఫిటీ ఉనికి కలిగివుంది, వీటికి ఉదాహరణలను పురాతన గ్రీసు, రోమన్‌ సామ్రాజ్య కాలాల్లో కూడా ఉన్నాయి. ఆధునిక రోజుల్లో, గ్రాఫిటీ రూపకల్పనకు స్ప్రే పేయింట్‌, సాధారణ పేయింట్‌ (వర్ణం) మరియు మార్కర్‌ల వంటి పదార్థాలను సాధారణంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

అనేక దేశాల్లో, యజమాని అనుమతి లేకుండా గ్రాఫిటీని ఉపయోగించి ఆస్తిని పాడు చేయడాన్ని ఉద్దేశపూర్వక విధ్వంసక చర్యగా పరిగణిస్తారు, ఇది చట్ట పరిధిలో దండనార్హమైన నేరంగా ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో సామాజిక లేదా రాజకీయ సందేశాలను తెలియజేసేందుకు కూడా గోడమీద రాతలను (గ్రాఫిటీ) ఉపయోగిస్తారు. కొందరికి, ప్రదర్శనా కేంద్రాలు,ప్రదర్శనల్లో ప్రదర్శించేందుకు ఇది ఒక విలువెైన కళా రూపం.ఇతరుల దృష్టిలో ఇది కేవలం ఉద్దేశపూర్వక విరూప చర్యగా పరిగణించబడుతుంది. పాప్‌ సంస్కృతి ఉనికిగా పరిణమించినప్పటి నుంచి, సాధారణ ప్రజానీకం నుంచి ఇప్పటికీ గోప్యంగా ఉంచబడుతున్న జీవనశెైలిని సృష్టిస్తున్న అవ్యక్త హిప్‌ హాప్‌ సంగీతం, బి-బాయింగ్‌తో గ్రాఫిటీ తరచుగా అనుబంధించబడుతుంది.

vmkhxgభూభాగాన్ని గుర్తించేందుకు లేదా ముఠా-సంబంధ కార్యకలాపానికి ఒక సూచికగా లేదా ట్యాగ్‌గా పనిచేసేందుకు గ్రాఫిటీని ఒక ముఠా సంకేతంగా ఉపయోగిస్తారు. గ్రాఫిటీని చుట్టుముట్టి ఉన్న వివాదాలు నగర అధికారులు/చట్ట అమలు శాఖాధికారుల మధ్య విభేదాలు సృష్ట్టించడం కొనసాగుతూనే ఉంది.ఇప్పుడిప్పుడే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో గ్రాఫిటీ కళాకారులు వారి కళను ప్రదర్శించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.గ్రాఫిటీలో అనేక రకాలు, శెైలులు ఉన్నాయి, ఇది వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కళారూపం, దీని విలువ బాగా వివాదాస్పదంగా ఉంది. అనేక అధికారిక యంత్రాంగాలు దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి, ఒకే అధికార పరిధిలో కొన్నిసార్లు ఇది రక్షణకు లోబడివుంటుంది.

చరిత్రలో గ్రాఫిటీని వర్తింపజేస్తున్నారు. దీని అనుబంధ పదం గ్రాఫిటోను వర్ణద్రవ్యం యొక్క ఒక పొరపెై గీయడం ద్వారా దాని కింద ఉన్న మరో పొరను బయటకు తేవడాన్ని సూచించేందుకు ఉపయోగిస్తారు.కుమ్మరులు ఈ పద్ధతిని మొదట ఉపయోగించారు, వీరు వారి వస్తువులకు మెరుగు అద్ది, తరవాత దానిపెై నమూనాను గీస్తారు. పురాతన కాలంలో, గ్రాఫిటీని గోడలపెై పదునెైన వస్తువులతో చెక్కేవారు, కొన్ని సందర్భాల్లో సున్నపురాయి లేదా బొగ్గును కూడా ఉపయోగించారు.కాటాకాంబ్స్‌ ఆఫ్‌ రోమ్‌లో లేదా పోంఫీ వద్ద మాదిరిగా, పురాతన శవమందిరాలు లేదా శిథిలాల గోడలపెై శాసనాలు , చిత్రలేఖనాలు, తదితరాలను సూచించేందుకు గ్రాఫిటీ అనే పదాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఉద్దేశపూర్వక విరూప చర్యతో కూడిన ఒక పద్ధతిలో ఉపరితలాలపెై గీసిన ఎటువంటి ఉహాచిత్రాలనెైనా సూచించేందుకు ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు.

barcelona-graffitiగ్రాఫిటీకి సంబంధించిన ప్రారంభ రూపాలు క్రీ.పూ.30,000 కాలంలో ఉన్నాయి, చరిత్రపూర్వ గుహ చిత్తరువులు, చిత్రలిపిలో తెలియజేసిన ఊహాచిత్రాల్లో దీనిని గుర్తించవచ్చు, ఆ కాలంలో వీటిని చెక్కేందుకు లేదా గీసేందుకు జంతువుల ఎముకలు మరియు వర్ణద్రవ్యాల వంటి సాధనాలను ఉపయోగించారు. ఈ చిత్తరువులను తరచుగా గుహల లోపలి భాగంలో కర్మసంబంధమైన మరియు పుణ్య ప్రదేశాల్లో ఉంచేవారు.గోడలపెై గీసిన చిత్రాలు ఎక్కువగా జంతు అటవిక జీవితం మరియు వేటాటడం వంటి పరిస్థితులకు సంబంధించిన దౄఎశ్యాలను కలిగివున్నాయి. చరిత్రపూర్వ సమాజానికి చెందిన మానవులు ఇటువంటి చిత్తరువుల సృష్టిని సమర్థించారని పరిగణించడం వలన, ఈ గ్రాఫిటీ రూపం వివాదాస్పదంగా ఉంది.

ఆధునిక-శెైలి గ్రాఫిటీఆధునిక శెైలి గ్రాఫిటీకి సంబంధించిన మొదటి ఉదాహరణను పురతాన గ్రీకు నగరమైన ఎఫెసస్‌ (ఆధునిక రోజు టర్కీ)లో గుర్తించారు. స్థానిక గెైడ్‌లు (ప్రదేశ విశిష్టతను వివరించేవారు) దీనిని పడువువౄఎత్తికి ఒక ప్రకటన అని చెబుతారు. ఒక చిత్రాస్తరం (వివిధ రకాల, వర్ణాల గాజురాళ్లు పొదిగి విచిత్రంగా తయారు చేసిన గచ్చు) మరియు రాతి కాలిబాటకు సమీపంలో ఉన్న గ్రాఫిటీ ఒక కాలిముద్ర మరియు ఒక సంఖ్యతోపాటు, అస్పష్టంగా గుండెను ప్రతిబింబించే ఒక చేతిముద్రను చూపిస్తుంది. ఇది డబ్బు చెల్లింపును సంకేతీకరిస్తున్న చేతిముద్రతో, వేశ్య సమీపంలోనే ఉన్నట్లు సూచిస్తున్నట్లు భావించబడుతుంది.

ఒక రాజకీయ నాయకుడి యొక్‌ పురాతన పోంపీ గ్రాఫిటీ వ్యంగ్య చిత్రం.పురాతన రోమన్లు గోడలు, స్మారక కట్టడాలపెై గ్రాఫిటీని మలిచారు, దీనికి సంబంధించిన ఉదాహరణలు ఈజిప్టులో గుర్తించవచ్చు. ప్రస్తుత సామాజిక ఆందోళన సందర్భం సూచించేదాని కంటే, సంప్రదాయ ప్రపంచంలో గ్రాఫిటీకి వివిధ సహజార్థాలు ఉన్నాయి. పురాతన గ్రాఫిటీ ప్రేమ ప్రకటనలు, రాజకీయ వాక్పటిమ మరియు ఆలోచనకు సంబంధించిన సాధారణ పదాలకు సంబంధించిన పదబంధాల్లో ప్రదర్శించబడేది, ఈ రోజు దీనిని సామాజిక,రాజకీయ భావాలకు సంబంధించిన ప్రసిద్ధ సందేశాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు. చెైనాలో, గ్రాఫిటీ కళ 1920లో మావో జెడాంగ్‌తో ప్రారంభమైంది, దేశంలో కమ్యూనిస్ట్‌ విప్లవానికి జీవం పోసేందుకు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో విప్లవాత్మక నినాదాలు, చిత్రాలు గీయించడానికి ఆయన గ్రాఫిటీని ఉపయోగించారు. అత్యంత పొడవెైన గ్రాఫిటీని సృష్టించిన రికార్డు మావో పేరిట ఉంది.

Surya Telugu Daily

జనవరి 15, 2011 - Posted by | వర్ణ చిత్రాలు

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. A nice information on Grafity.

    వ్యాఖ్య ద్వారా Dr.LRGoje | జనవరి 18, 2011 | స్పందించు

  2. Nice information.

    వ్యాఖ్య ద్వారా KARTHIK | జూలై 3, 2011 | స్పందించు


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: