హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

కొండ అద్దమందు కొంచమై యుండదా..?

కొండ అద్దమందు కొంచమై యుండదా..?  
Teacher

అనువుగాని చోట నధికులమనరాదు
కొంచెముండుటెల్ల కొదువగాదు
కొండ అద్దమందు కొంచమై యుండదా..?
విశ్వదాభిరామ.. వినుర వేమ..!!

కొండ అద్దమందు కొంచమై యుండదా..?.

నవంబర్ 23, 2010 Posted by | చిన్నారి లోకం | 1 వ్యాఖ్య