హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

మీకు ఎప్పుడైనా ఈ సామెత అనుభవం లోనికి వచ్చిందా

మీకు ఎప్పుడైనా ఈ సామెత అనుభవం లోనికి వచ్చిందా:

ఆటా పాటా మా ఇంట మాపటి భోజనం మీ ఇంట

మీ అనుభవాలు పంచుకోండి.

ఆగస్ట్ 17, 2010 Posted by | సామెతలు | , | 3 వ్యాఖ్యలు