హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

టెలిఫోన్లు-నాడు నేడు

టెలిఫోన్లు-నాడు నేడు

first commercial 1877

ornate-1890

potbelly-1890

1878 coffin style

1882 three box

1920

1930

Early-telephone-instrument

1930

at&t

1940

celebrity-1970

red

rechargeble wireless

trimline

cdma

n97

blackberry

జూలై 6, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | | 6 వ్యాఖ్యలు