హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

కృతజ్ఞతలు-40 రోజులలోనే 10000 సందర్శనాలు

కృతజ్ఞతలు ఎలా తెలుపను
-40 రోజులలోనే 10000 సందర్శనాలు
శిరస్సు వంచి నమోవాకాలు
మీ ఆదరణ ఎల్లప్పుడూ కోరుకొంటూ

సనారాజు

ఏప్రిల్ 2, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | 2 వ్యాఖ్యలు

రుద్రాక్షలు

రుద్రాక్షలు

రుద్రాక్ష చెట్టు

ఏక ముఖి

ద్విముఖి

త్రిముఖి

చతుర్ముఖి

పంచముఖి

షణ్ముఖి

అష్టముఖి

నవముఖి

దశముఖి

ఏకాదశ ముఖి

ద్వాదశ ముఖి

త్రయో దశ ముఖి

చతుర్ దశ ముఖి

16 ముఖి

17 ముఖి

19 ముఖి

21 ముఖి

గౌరీ రుద్రాక్ష -బహు పవిత్రం

ఏప్రిల్ 2, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , , | 2 వ్యాఖ్యలు