హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

దోస ఆవకాయ

దోస ఆవకాయ

ఏప్రిల్ 1, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , , | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-తప్పురా కన్నా

విచిత్ర చిత్రాలు-తప్పురా కన్నా

తప్పురా కన్నా

ఏప్రిల్ 1, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 2 వ్యాఖ్యలు

హిమగిరి సొగసులు

హిమగిరి సొగసులు

ఎవరెస్ట్ శిఖరం

ఎవెరెస్ట్ బేస్ క్యాంపు

గ్లేసియర్లు

గ్లేసియర్లు

గ్లేసియర్లు

మానస సరోవరం

కైలాస శిఖరం

పాండు కేసరం

ఎవరెస్ట్ 2

ఎవెరెస్ట్ 3

కైలాసం హరహర మహాదేవ

ఏప్రిల్ 1, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , , , , , , , , , | 5 వ్యాఖ్యలు