హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

బొర్రా గుహలు

బొర్రా గుహలు

మార్చి 21, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , , , | 1 వ్యాఖ్య

ప్రపంచ రికార్డులు

ప్రపంచ రికార్డులు

బుర్జ్ దుబాయి

గాళ్ డాగ్

జాక్ రసెల్

అతిపెద్ద అతిచిన్న గుర్రాలు

అతిపెద్ద వృక్షం

భారీకాయం

పొడుగు -పొట్టి

అతిపెద్ద హాట్ డాగ్

ఎంత పెద్ద మీసాలో

గడ్డమంటే ఇలా

శిరోజ సుందరి

కర్ణాభరణం

సరిలేరు మాకెవ్వరు


గోళ్ళు అమ్మో

ఇలా గుచ్చుకోండి చూద్దాం

గుమ్మాడమ్మ గుమ్మడి

తేనెటీగలు బాబోయ్

వాడండి కేశ వర్ధిని తైలం

నేనెక్కుతా

ఏమని వర్ణించను

ఇంతిలా చూసేసారా

మార్చి 21, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , | 2 వ్యాఖ్యలు