హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

చిన్నారి పికాసోలు

చిన్నారి పికాసోలు

మార్చి 15, 2010 Posted by | చిన్నారి లోకం | , , , | 1 వ్యాఖ్య

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

నా బ్లాగుని ఆదరిస్తున్న పాఠక-వీక్షక దేవుళ్ళకు,
తోటి బ్లాగర్ సోదరులకూ
వికృతి నామ స౦వత్సర ఉగాది శుభాకా౦క్షలు.
జగమ౦తా శా౦తి ని౦డాలనీ,
తెలుగు వెలుగులు విరజిమ్మాలనీ,
సుఖశా౦తులు కలగాలనీ,
ఆశిస్తూ,ఆకా౦క్షిస్తూ
మీ సనారాజు

మీ సనారాజు

మార్చి 15, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | , , , | వ్యాఖ్యానించండి

పూర్ణం బూరెలు-చక్రపొంగలి

పూర్ణం బూరెలు-చక్రపొంగలి

మార్చి 15, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | , , , , | వ్యాఖ్యానించండి

పూల సౌరభాలు

పూల సౌరభాలు

Some content on this page was disabled on October 29, 2015 as a result of a DMCA takedown notice from Ben and Raisa Gertsberg. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

మార్చి 15, 2010 Posted by | ప్రకృతి | , , , , , | 2 వ్యాఖ్యలు