హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

విచిత్ర చిత్రాలు- ట్రాఫిక్ జా౦

ట్రాఫిక్ జా౦

ట్రాఫిక్ జా౦

మార్చి 8, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

యె౦కి పాటలు-కుచ్చితాలు

యె౦కి పాటలు-కుచ్చితాలు
ఎ౦కి పులకల కలల
కెడమీయ గోరి
అడుగడుగు నిలిచేను
ఆలసి౦చేను
…………………………………………..
పెదవి సిగురాకులను
కదిలి౦ప గోరి
అడిగి౦దె అడిగేను
ఆలకి౦చేను
…………………………………………..
ఎ౦కి కళ్ళను జారు
జ౦కు కనగోరి
పయనాలు నటియి౦చి
బయలు దేరేను.
…………………………………………….

మార్చి 8, 2010 Posted by | నచ్చిన కవితలు | వ్యాఖ్యానించండి

కాకి -కడవ

కాకి -కడవ

మార్చి 8, 2010 Posted by | చిన్నారి లోకం | వ్యాఖ్యానించండి

కొంగ -నక్క

కొంగ -నక్క

మార్చి 8, 2010 Posted by | చిన్నారి లోకం | వ్యాఖ్యానించండి

సూపర్ సింగర్ -సాహితి

సూపర్ సింగర్ -సాహితి

మార్చి 8, 2010 Posted by | సూపర్ సింగర్స్ | వ్యాఖ్యానించండి

సెనగల తాలింపు

సెనగల తాలింపు

మార్చి 8, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | వ్యాఖ్యానించండి

చింతపండు పులిహోర

చింతపండు పులిహోర

మార్చి 8, 2010 Posted by | వ౦టా-వార్పు | వ్యాఖ్యానించండి