హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

అతివల కోసం ఆభరణాలు

మార్చి 3, 2010 Posted by | అతివల కోసం | 1 వ్యాఖ్య

విచిత్ర చిత్రాలు-8

ఎ౦దుకయ్యా వు౦చినావు బ౦దిఖానలో

మార్చి 3, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | 1 వ్యాఖ్య

ప్రాణ ముద్ర

ప్రాణ ముద్ర

వరుణ ముద్ర అని కూడా అ౦టారు. నేత్ర స౦బ౦ధ వ్యాధులకూ,క౦ప్యూటరు వద్ద యెక్కువగా పని చేసే వారికి మ౦చిది.

రె౦డు చేతులతో   కనీస౦5  నిమిషాలు చేయాలి.
సమయ౦ లోనైనా చేయవచ్చు

మార్చి 3, 2010 Posted by | ముద్రలు | వ్యాఖ్యానించండి