హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

వార్తలు -rss feed

http://news.google.co.in/news?cf=all&ned=te_in&hl=te&output=rss

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | వార్తలు | వ్యాఖ్యానించండి

తెలుగు సంవత్సరాలు

 1. ప్రభవ
 2. విభవ
 3. శుక్ల
 4. ప్రమోదూత
 5. ప్రజోత్పతి
 6. అంగీరస
 7. శ్రీముఖ
 8. భావ
 9. యువ
 10. ధాత
 11. ఈశ్వర
 12. బహుధాన్య
 13. ప్రమాది
 14. విక్రమ
 15. వృష
 16. చిత్రభాను
 17. స్వభావ
 18. తారణ
 19. పార్ధివ
 20. వ్యయ
 21. సర్వజిత్తు
 22. సర్వధారి
 23. విరోధి                  నడుస్తున్నది
 24. వికృతి 16-03-2010 నుండి
 25. ఖర
 26. నందన
 27. విజయ
 28. జయ
 29. మన్మథ
 30. దుర్ముఖి
 31. హేవిళంబి
 32. విళంబి
 33. వికారి
 34. శార్వరి
 35. ప్లవ
 36. శుభకృతు
 37. శోభకృతు
 38. క్రోధి
 39. విశ్వావసు
 40. పరాభవ
 41. ప్లవంగ
 42. కీలక
 43. సౌమ్య
 44. సాధారణ
 45. విరోధికృతు
 46. పరీధావి
 47. ప్రమాదీచ
 48. ఆనంద
 49. రాక్షస
 50. నల
 51. పింగళ
 52. కాలయుక్త
 53. సిద్ధార్ధి
 54. రౌద్రి
 55. దుర్మతి
 56. దుందుభి
 57. రుధిరోద్గారి
 58. రక్తాక్షి
 59. క్రోధన
 60. అక్షయ

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | అవర్గీకృతం | 1 వ్యాఖ్య

కోతి బావకు పెళ్ళంటా

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | యూట్యూబు లో తెలుగు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-4

పెళ్ళా౦ వూరెళితే

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి

ఛుక్ ఛుక్ రైలు వస్తోంది

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | యూట్యూబు లో తెలుగు | వ్యాఖ్యానించండి

ఒప్పులకుప్ప -వయ్యారి భామ

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | యూట్యూబు లో తెలుగు | వ్యాఖ్యానించండి

ఏనుగమ్మ ఏనుగు

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | యూట్యూబు లో తెలుగు | వ్యాఖ్యానించండి

విచిత్ర చిత్రాలు-3

డె౦టిస్ట్ దగ్గర ను౦చి డైరక్టుగా

ఫిబ్రవరి 27, 2010 Posted by | విచిత్ర చిత్రాలు | వ్యాఖ్యానించండి