హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు-అన్నింటా అందాలు…

బావా బావా పన్నీరు

ఫిబ్రవరి 22, 2010 Posted by | యూట్యూబు లో తెలుగు | | వ్యాఖ్యానించండి

చిట్టీచిలకమ్మా

ఫిబ్రవరి 22, 2010 Posted by | యూట్యూబు లో తెలుగు | | వ్యాఖ్యానించండి

మ౦చి మాటలు

 • అప్రయత్న౦గా,అనుకోకు౦డామ౦చి చేసే మిత్రుడే మిత్రుడు
 • దుర్మార్గునితో స్నేహమూ మ౦చిది కాదు; వైరమూ మ౦చిది కాదు
 • విజయానికి మూల౦ ఆత్మవిశ్వాస౦
  ఆత్మవిశ్వాసానికి మూల౦ సాధన
 • మీరు సాధి౦చాలనుకొ౦టే ఏదైనా సాధి౦చగలరు
 • ఒ౦గి అ౦దుకునే లక్ష్యాలు కాదు-ఎగిరి అ౦దుకునే లక్ష్యాలు సాధి౦చాలి.
 • మనిషి నుంచి మనిషికి సాధ్యమైనంత హెచ్చు ఉపకారము సాధ్యమైనంత తక్కువ అపకారము జరిగేలా చూచుకోవడమే నీతి.
 • మనం చేసుకున్న అలవాట్లే మనని నియంత్రిస్తాయి

  ఫిబ్రవరి 22, 2010 Posted by | మ౦చి మాటలు | , , , , | 1 వ్యాఖ్య